Obchodné podmienky - TOP STUDIO

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.topstudio.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: TOP Studio s.r.o., Na Hôrke 48/8, Nitra 949 11. IČO 54081742 , DIČ 2121568735. Tel. (+421) 948 030 042 , e-mail: info@topstudio.sk. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 55427/N.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi. Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na prevádzke
 2. platba platobnou kartou (prostredníctvom terminálu) pri prevzatí tovaru na prevádzke
 3. platba vopred bankovým prevodom
 4. platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line pri objednávke)
 5. na dobierku pri doručení tovaru (v aktuálnej situácii, až do odvolania, nie je možné využiť túto formu platby)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Vyhradzujeme si právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Dodanie tovaru

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 6 mesiacov.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný TU.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

 

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR s DPH. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Univerzálny štatút súťaží na Faceboku a Instagrame

Dokument si môžeš prezrieť na tomto odkaze.

Univerzálny štatút pre súťaže na FB | Instagram

Pravidlá súťaží na Facebooku | Instagrame

· Všeobecné pravidlá platné pre všetky facebookové a instagramové súťaže usporadúvané na internetovej stránke:
| www.topstudio.sk
| https://www.facebook.com/TOPStudio.kuchyne
| https://www.instagram.com/topstudio_kuchyne/

1. Usporiadateľom facebookových súťaží je Spoločnosť TOP Studio, sídlo: Na Hôrke 48/8, Nitra 949
11, IČO: 54 081 742, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro,
vložka číslo: 55427/N ( ďalej len „Usporiadateľ“ ).

2. Súťaže nie sú prevádzkované, sponzorované ani spojené s Facebookom a Facebook za ich priebeh
neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaží sa poskytujú Usporiadateľovi a spoločnosti Facebook
nebudú nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti týkajúce sa súťaží musia byť
smerované usporiadateľovi súťaže, nie Facebooku.

3. Konkrétne špecifické pravidlá pre jednotlivé súťaže, spôsob výberu výhercu/ výhercov a ceny v
súťaži sa pri jednotlivých súťažiach môžu líšiť. Spôsob výberu vždy určujú doplňujúce pravidlá
uvedené v súťažnom príspevku.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, bez nároku na náhradu, akciu a marketingovú súťaž odložiť,
prerušiť alebo zrušiť alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to
tak, že každá táto zmena bude vyhlásená na facebookovom profile Usporiadateľa, čím nadobúda
účinnosť voči všetkým účastníkom súťaže.

5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže všetkých účastníkov, u ktorých má na
základe analýz administrátora web stránky podozrenie, že sa počas súťaže dopustili manipulácií,
alebo konania, ktorého dôsledkom môže byť poškodzovanie práv iných účastníkov súťaže a
neobjektívnosť výberu víťaza súťaže. Proti rozhodnutiu usporiadateľa sa nie je možné odvolať.

6. Registráciou do súťaže účastník berie na vedomie, a výslovne vopred súhlasí s tým, že jeho osobné
údaje, ktoré poskytol vo virtuálnom priestore siete internet v súvislosti s účasťou na súťaži budú pre
potreby dosiahnutia zmyslu a účelu FB súťaže spracované Usporiadateľom.

7. Súťažiaci udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov za
účelom účasti v FB súťaži, prípadného odovzdania výhry, riešenia otázok súvisiacich s účasťou v súťaži
a to počas 10 rokov od prihlásenia do Súťaže. Súhlas udeľuje súťažiaci podľa zákona číslo: 18/2018 Z.
z. Zákon o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon“ ). Poskytnuté osobné údaje budú spracované
v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a prípadné ďalšie
údaje pre konkrétnu súťaž špecifické údaje zadané v súťažných pravidlách. Súťažiaci zároveň
vyjadruje súhlas s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje boli počas vyššie uvedenej doby
spracovávané v rozsahu a k účelom vyššie uvedeným buď priamo usporiadateľom, alebo
prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom v rozsahu a spôsobom daným zákonom.
Osobné údaje môžu byť odovzdané tretím osobám v súvislosti zo zasielaním, dopravou , alebo
odovzdaním výhier v súťaži.

8. Súťažiaci má právo súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou
doručenou na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť v momente jeho
doručenia Usporiadateľovi. Odvolanie súhlasu v priebehu súťaže je bez ďalšieho považované za
rozhodnutie súťažiaceho ukončiť svoju účasť v súťaži. Súťažiaci má ďalej právo prístupu k
informáciám o spracovávaní údajov, ktoré sa ho týkajú, právo na ich opravu, blokáciu a likvidáciu v
plnom rozsahu práv daných zákonom.

9. Zverejnenie. V prípade ak sa súťažiaci stane víťazom | víťazmi Súťaže a výslovne vopred súhlasí s
tým, že v prípade ak ho o to Usporiadateľ písomne požiada za účelom propagácie súťaže a
informovania verejnosti o jej výsledku a víťazoch poskytne okrem vyššie uvedených osobných údajov
Usporiadateľovi aj svoju fotografiu a prípadne krátke interview na obrazovo zvukový záznam (video) s
odovzdávania cien za víťazstvo v súťaži a to vrátane súhlasu na ich použitie v rozsahu stanovenom v
článku 7 až 9. tohto dokumentu.

10. Ak súťažiaci súhlas vo vzťahu k osobným údajom, fotografiám a obrazovo zvukovým záznamom
odvolá v čase, kedy už boli podľa týchto Pravidiel zverejnené, nie je možné sa voči Usporiadateľovi
domáhať odstránenia zverejnenia, ktoré už nie je v jeho dispozícii (najmä zverejnenie v médiách
vlastnených subjektmi odlišnými od Usporiadateľa).

11. Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti ochrany osobných údajov, postupu ich užívania a
využitia práv subjektu osobných údajov, môže Súťažiaci kontaktovať Usporiadateľa na adrese:
info@topstudio.sk.

12. Odoslaním príspevku do súťaže, pokiaľ by bol príspevok autorským dielom, udeľuje každý
súťažiaci usporiadateľovi v rámci súťaže nevýhradnú, prevoditeľnú, bezodplatnú, územne,
množstvovo, časovo a technologicky neobmedzenú licenciu na použitie všetkých príspevkov a
ďalšieho obsahu, a to na obdobie trvania majetkových práv autora či vlastníka tohto duševného
vlastníctva a pre všetky možné účely použitia (ďalej len „Licencia“) vrátane práva jeho príspevok
kedykoľvek upraviť, pozmeniť alebo použiť spolu s iným dielom ( t. j. použitie diela najmä všetkými
spôsobmi ) v zmysle platného Autorského zákona. Súťažiaci zodpovedá za to, že zaslaním súťažného
príspevku a jeho zverejnením na Facebooku nebudú porušené autorské ani žiadne iné práva tretích
osôb.

13. Súťažné príspevky nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi, nesmú porušovať právny poriadok
Slovenskej republiky a nesmú neoprávnene zasahovať do práv a právom chránených záujmov tretích
osôb. Takisto nesmú poškodzovať práva a dobré meno Usporiadateľa. Takéto príspevky budú zo
súťaže vyradené.

14. Zo všetkých súťaží sú výslovne vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k
spoločnosti Usporiadateľa, sú osobami blízkymi jeho zamestnancom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo osoby s týmito osobami inak personálne alebo majetkovo prepojené.

15. Na súťaži sa môžu zúčastniť plnoleté fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré majú plnú
spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

16. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne na hociktorej prevádzke, ktorá súťaž na svojej FB
stránke vyhlásila. V prípade, že vyhlasovateľom je priamo domovská stránka Usporiadateľa, prebehne
odovzdanie výhry na predajni určenej dohodou, podľa možnosti najbližšou k bydlisku súťažiaceho. Ak
sa výherca súťaže do: 7 dní od vyhlásenia výsledkov na sociálnej sieti FB neprihlási a neuplatní si
nárok na prevzatie výhry, výhra bez možnosti odvolania prepadá v prospech usporiadateľa.

17. Zapojením sa do súťaže účastník automaticky, bez výhrad a podmieňovania súhlasí s týmito
pravidlami.

V Nitre, 01.02.2023

Ochranu osobných údajov pre účastníkov súťaží nájdete na našej stránke:
https://www.topstudio.sk/zasady-ochrany-os-udajov-gdpr/

Štatút súťaže ``Farmári v Nitre``

Štatút súťaže „Farmári v Nitre“

1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť TOP Studio, sídlo: Na Hôrke 48/8, Nitra 949 11, IČO: 54 081 742, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 55427/N ( ďalej len „Usporiadateľ“ ).

2. Názov a cieľ súťaže: Súťaž “Farmári v Nitre” sa koná v súvislosti s eventom v našom kuchynskom štúdiu. Cieľom je poskytnúť návštevníkom možnosť interagovať s účastníkmi a víťazkou reality show Farma 15, Luciou Gašparíkovou.

 1. 3. Organizátor: Súťaž organizuje kuchynské štúdio TOP Studio s.r.o. Podrobnosti o štúdiu a súťaži je možné nájsť na oficiálnej webovej stránke www.topstudio.sk.
 2.  
 3. 4. Pravidlá účasti: Na súťaži sa môže zúčastniť každý návštevník podujatia dňa 10. februára 2024. Účastníci získajú ústrižok pri vstupe, ktorý vhodia do osudia pre účasť v súťaži. Účastník musí byť dospelý, vo veku 18 rokov a viac. Mladší účastníci môžu súťažiť len so súhlasom a za prítomnosti ich zákonného zástupcu.
 4.  
 5. 5. Termín súťaže: Súťaž sa koná jednodňovo, dňa 10. februára 2024 od 11:00 do 16:00.
 6.  
 7. 6. Ako sa prihlásiť: Účastníci získajú pri vstupe na podujatie kupón so zľavou 2000 eur na kuchynskú linku. Na druhej strane kupónu bude priestor pre podpisy účastníkov farmy. Súčasťou kupónu bude aj odtrhávací ústrižok s unikátnym číslom, ktorý účastníci vhodia do osudia pre zapojenie sa do súťaže.
 8. Popis výhier:
 • 1. cena: Kupón na zľavu 5 000 eur na kúpu kuchynskej linky v našom štúdiu.
 • 2. cena: Parná rúra od výrobcu Electrolux v hodnote 1 569 eur.
 • 3. cena: Vinotéka od výrobcu Electrolux v hodnote 899 eur.
 • 4. až 14. cena: Poukážka v hodnote 100 eur na nákup v e-shope www.vstavanky.sk.
 •  
 • 7. Výber víťazov: Výhercov určí náhodné žrebovanie z osudia. Žrebovanie cien sa uskutoční o 16:00 na konci akcie a bude odvysielané na našom Facebookovom profile. Identifikácia víťaza sa vykoná na základe unikátneho čísla na ústrižku.
 1. 8. Oznámenie víťazov: Víťazi budú oznámení počas žrebovania. Majiteľ príslušného kupónu s vyžrebovaným číslom sa musí prihlásiť.
 2.  
 3. 9. Podmienky pre prevzatie výhry: Výherca musí preukázať sa ústrižkom s unikátnym číslom, ktoré bolo vyžrebované, a prihlásiť sa o výhru do 15 dní od žrebovania.
 4.  
 5. 10. Ochrana osobných údajov: Osobné údaje získané od účastníkov súťaže budú použité výlučne na účely identifikácie a kontaktovania výhercov a doručenia výhier. Tieto údaje nebudú použité na marketingové účely ani poskytnuté tretím stranám. Všetko spracovanie údajov bude v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 6.  
 7. 11. Právne a iné podmienky:
 • 12. Výhry získané v rámci súťaže nie sú právne vymáhateľné.
 • V prípade vzniku problémov alebo nedostupnosti špecifikovanej výhry si organizátor vyhradzuje právo odovzdať výhercovi alternatívny model výhry v rovnakej alebo primeranej hodnote. Výhry nie je možné vymeniť za hotovostnú protihodnotu.
 1. 13. Osobitné ustanovenie o sociálnych sieťach: Táto súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, riadená ani spojená s platformami ako Facebook a Instagram. Všetky informácie poskytnuté účastníkmi sú poskytované organizátorovi súťaže, nie spoločnostiam Facebook alebo Instagram.

V Nitre, 10.01.2023

Ochranu osobných údajov pre účastníkov súťaží nájdete na našej stránke:
https://www.topstudio.sk/zasady-ochrany-os-udajov-gdpr/